BARDZIEJ TYPOWE BŁĘDY I NIEPOROZUMIENIA

BARDZIEJ TYPOWE BŁĘDY I NIEPOROZUMIENIA

Wypada ostrzec przed tendencją do przesadnie częstych, a zwłaszcza sztucznych kojarzeń problematyki przeciwalkoholowej z materiałem nauczania. W programach nauczania wielu przedmiotów są tak częste okazje do naturalnej korelacji między tematem lekcji a sprawą wychowania w trzeźwości, że nie ma obawy, aby nauczyciel musiał czekać od klasy IV aż do VIII na formalnie określoną programem sposobność omówienia z uczniami zagadnień wpływu alkoholu na jednostkę i stosunki społeczne.

MORAŁY NA PODBUDOWIE EMOCJONALNEJ

W kształtowaniu ludzkiej osobowości szczególnie ważne jest rozwijanie i pogłębianie sfery uczuć. Ma ona bezpośredni związek z zadaniami wychowania społeczno-moralnego. Doświadczenie potwierdza rolę tak zwanych szlachetnych uczuć w kształtowaniu pożądanej postawy ideowej i społecznej uczniów. Doświadczenie odrzuca opinię, jakoby współczesne pokolenie młodych nie posiadało wrażliwości emocjonalnej. Powierzchowna obserwacja łatwo bierze pozę za rzeczywistą postawę. Prawda nie polega na tym, jakoby nie można było trafić do uczuć młodych, ale na tym, że młodzież nie uznaje motywacji o charakterze ckliwej afektacji i nie lubi obnażać swoich przeżyć uczuciowych.

Dlatego, doceniając rolę uczuć w kształtowaniu właściwej postawy młodzieży w stosunku do wszelkich form i skutków nadużywania alkoholu, uznać należy za błąd metodyczny sprowadzanie całego zagadnienia na płaszczyznę emocjonalną i zastępowanie gruntownej informacji i rzeczowej argumentacji hasłami moralnymi. Jest to ostrzeżenie szczególnie uzasadnione, zwłaszcza wówczas gdy tematem omawianym z uczniami są skutki pijaństwa i alkoholizmu rodziców.

Do podobnego rodzaju nieporozumień metodycznych należy szeroko stosowane w nie tak dawnej jeszcze praktyce propagandowej odstraszanie od alkoholu ilustracjami, które z realizmem najdrobniejszych szczegółów przedstawiały pijanego ojca rodziny maltretującego żonę i dzieci.